Current Position:Home > Bulletin > Announcement of 2018 Jiangwang Volunteer List

Announcement of 2018 Jiangwang Volunteer List

Hits: Release Time:2019-04-23 22:45:00


Announcement of 2018 Jiangwang Volunteer List

(Students from Nanchang Aviation University and East China Jiaotong University)

1、 Player Services (21 people)
Liu Yongkai, Xu Youmen, Jin Yu, Xu Kuaikuai, Cheng Xinzhi, Su Xitian, Guo Meitian, Li Qingyi, Xie Yi, Ju Liwen, Zhao Xinru, Liu Xinxin, Yu Zezong, Wu Jiaxiang, Hua Mengting, Dai Xiaojun, Zhong Tiantian, Zhou Yijie, Liu Fengjiao, Cen Zhou, Tang Weilu
2、 Broadcast (2 people)
Lan Qian, Xu Wei
3、 Sports display (6 people)
Yu Xinyi, Kong Shan, Liu Huiying, Wang Chen, Zhang Qijiang, Zhenfang
4、 Venue service (32 people)
Li Xuening, Xiao Xiaomin, Wang Qian, Zhao Yuan, Zeng Yuanjie, Wang Hao, Liu Jiawei, Yang County, Fang Shixin, Liu Zhiyi, Jiang Shuxiao, Dai Shuwei, Chen Xubin, Wang Yugen, Zhou Hongquan, Zhong Suping, Shi World Bank, Zhong Wenjian, Feng Jincheng, Deng Fengchang, Hu Jie, Yuan Zhibin, Lai Yinglan, Zhou Gan, Wu Shuang, Fu Zheyu, Liu Yang, Jin Qiang, Song Zhishuai, Li Simeng, Deng Yong Huimiao
5、 Market media (9 people)
Yang Ran, Zhang Xiaoyue, Chen Yuanshuai, Yi Huan, Xu Haoxue, Deng Yuwen, Zhou Hezi, Mei Yuxin, Zhu Jingkui
6、 Carnival (8 people)
Liu Wei, Wang Hengmin, Gan Fangyu Ying, Li Jing, Luo Wenxuan, Wan Yue, Zhou Wenjing
7、 Ticketing (30 people)
Du Linquan, Chen Jianfeng, Li Yang, Hu Xiaoyue, Xu Gezhen, Liu Chao, Chen Qiuyu, Song Lianghui, Yuan Wei, Wang Jin, Yan Wuxuan, Tu Zhihao, Zhou Chenxin, Dai Nanwang, Bingxiang, Yang Zhe, Ye Shiqi, Cui Heng, Liu Congren, Nie Lizhao, Xu Junyang, Yang Yi, Jiang Xing, Zhou Zhiyang, Le Liangxing, Gong Yue, Gong Hao, Wang Lei Yan, Zhongchao, Xie Shunfu
8、 Business (3 people)
Jiang Haoran, Yuan Yuhan, Song Zhen
9、 VIP reception (1 person)
He Yi
10、 Volunteer service (2 people)
Du Yuxuan, Zhou Yilin
2018 Jiangwang Volunteer List


Appendicular:Announcement of 2018 Jiangwang Volunteer List